Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và bao tiêu sẩn phẩm nông nghiệp

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-ve-chinh-sach-khuyen-khich-lien-ket-san-xuat-nong-nghiep_1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-ve-chinh-sach-khuyen-khich-lien-ket-san-xuat-nong-nghiep_1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-ve-chinh-sach-khuyen-khich-lien-ket-san-xuat-nong-nghiep_1.pdf Tải văn bản