Nghị định của chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nghi-dinh-19-cua-chinh-phu.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nghi-dinh-19-cua-chinh-phu.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Nghi-dinh-19-cua-chinh-phu.pdf Tải văn bản