Ngày 03/03/2020 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/thong-tu-01-2020-tt-btp.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/thong-tu-01-2020-tt-btp.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/thong-tu-01-2020-tt-btp.pdf Tải văn bản