Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật quý 2 năm 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ke-hoach-quy-2.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ke-hoach-quy-2.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ke-hoach-quy-2.pdf Tải văn bản