Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-3-1-2.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-3-1-2.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-3-1-2.doc Tải văn bản