Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý 4 năm 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-4-huyen.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-4-huyen.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-4-huyen.pdf Tải văn bản