Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý 1 năm 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/Ke-hoach-tuyen-truyen-quy-1.pdf Tải văn bản