Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/ke_hoach_truyen_thong_ve_kstthc-2020.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/ke_hoach_truyen_thong_ve_kstthc-2020.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/ke_hoach_truyen_thong_ve_kstthc-2020.doc Tải văn bản