Kế hoạch triển khai tiêm phòng gia súc gia cầm đợt I năm 2020 và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/21.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/21.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/21.pdf Tải văn bản