Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/KH-KIỂM-SOÁT-TTHC-2020-xã-cẩm-thịnh-Copy.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/KH-KIỂM-SOÁT-TTHC-2020-xã-cẩm-thịnh-Copy.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/KH-KIỂM-SOÁT-TTHC-2020-xã-cẩm-thịnh-Copy.docx Tải văn bản