Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính và các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định xác định chỉ số CHCC năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/ke-hoach-khac-phuc-ton-tai-han-che-va-cac-tieu-chi-CCHC-bi-tru-diem-nam-2022-doi-voi-UBND-cap-xa15.02.2023_17h15p32_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/ke-hoach-khac-phuc-ton-tai-han-che-va-cac-tieu-chi-CCHC-bi-tru-diem-nam-2022-doi-voi-UBND-cap-xa15.02.2023_17h15p32_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/ke-hoach-khac-phuc-ton-tai-han-che-va-cac-tieu-chi-CCHC-bi-tru-diem-nam-2022-doi-voi-UBND-cap-xa15.02.2023_17h15p32_signed.pdf Tải văn bản