Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Ke-hoach-dieu-tra-ra-soat-ho-ngheo.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Ke-hoach-dieu-tra-ra-soat-ho-ngheo.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Ke-hoach-dieu-tra-ra-soat-ho-ngheo.pdf Tải văn bản