Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/04/KE-HOACH-CCHC-NAM-2022.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/04/KE-HOACH-CCHC-NAM-2022.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/04/KE-HOACH-CCHC-NAM-2022.pdf Tải văn bản