Hướng dẫn thực hiện Tiểu tiêu chí Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/1586012579.htm Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/1586012579.htm Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/1586012579.htm Tải văn bản