Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/tt01.2020.bkhdt_.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/tt01.2020.bkhdt_.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/tt01.2020.bkhdt_.doc Tải văn bản