Để đảm bảo an ninh trật tự dịp nghĩ lễ 30/4 – 01/5 UBND xã phân công lịch trực cơ quan

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/thong-bao-lich-trực-30.4-01.5.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/thong-bao-lich-trực-30.4-01.5.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/thong-bao-lich-trực-30.4-01.5.docx Tải văn bản