Đánh giá công tác tháng 2 kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/03/KE-HOACH-CONG-TAC-THANG-3-nam-2022-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/03/KE-HOACH-CONG-TAC-THANG-3-nam-2022-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/03/KE-HOACH-CONG-TAC-THANG-3-nam-2022-1.pdf Tải văn bản