ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/Phu-luc-sang-kien14.03.2023_14h13p26_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/Phu-luc-sang-kien14.03.2023_14h13p26_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/Phu-luc-sang-kien14.03.2023_14h13p26_signed.pdf Tải văn bản