Công văn về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2023.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/CV-Ve-viec-khac-phuc-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-CCHC-6-thang-dau-nam-202314.06.2023_18h06p05_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/CV-Ve-viec-khac-phuc-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-CCHC-6-thang-dau-nam-202314.06.2023_18h06p05_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/CV-Ve-viec-khac-phuc-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-CCHC-6-thang-dau-nam-202314.06.2023_18h06p05_signed.pdf Tải văn bản