Công văn về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC sau kiểm tra đợt 1 năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/KHAC-PHUC-CCHC-6-thang-dau-nam-2022_vanphong1camthinh-28-06-2022_08h46p4928.06.2022_08h54p18_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/KHAC-PHUC-CCHC-6-thang-dau-nam-2022_vanphong1camthinh-28-06-2022_08h46p4928.06.2022_08h54p18_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/KHAC-PHUC-CCHC-6-thang-dau-nam-2022_vanphong1camthinh-28-06-2022_08h46p4928.06.2022_08h54p18_signed.pdf Tải văn bản