Công văn V/v tập trung phòng, trừ bệnh và chăm sóc lúa vụ Xuân 2024

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/391-CV-so-112-ve-viec-huong-dan-k-thuat-cham-soc-Lua-vu-He-Thu-nam-2024-1-1-07.06.2024_14h54p29_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/391-CV-so-112-ve-viec-huong-dan-k-thuat-cham-soc-Lua-vu-He-Thu-nam-2024-1-1-07.06.2024_14h54p29_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/391-CV-so-112-ve-viec-huong-dan-k-thuat-cham-soc-Lua-vu-He-Thu-nam-2024-1-1-07.06.2024_14h54p29_signed.pdf Tải văn bản