Công văn V/v đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ CCHC chuẩn bị cho công tác kiểm tra, đánh giá 6 tháng đầu năm 2024

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/Cong-van-Doc-doc-CCHC-6-thang07.06.2024_15h07p24_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/Cong-van-Doc-doc-CCHC-6-thang07.06.2024_15h07p24_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/Cong-van-Doc-doc-CCHC-6-thang07.06.2024_15h07p24_signed.pdf Tải văn bản