Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Cong-khai-tai-san_20231116_0001.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Cong-khai-tai-san_20231116_0001.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Cong-khai-tai-san_20231116_0001.pdf Tải văn bản