Công khai dự toán ngân sách năm 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/07/Cong-khai-du-toan-ns-2013.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/07/Cong-khai-du-toan-ns-2013.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/07/Cong-khai-du-toan-ns-2013.pdf Tải văn bản