Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tháng-6.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tháng-6.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tháng-6.doc Tải văn bản