Chương trình công tác tháng 4/2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/04/LICH-CONG-TAC-THANG-4.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/04/LICH-CONG-TAC-THANG-4.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/04/LICH-CONG-TAC-THANG-4.pdf Tải văn bản