Biên bản công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bien-ban-cong-khai-quyet-toan.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bien-ban-cong-khai-quyet-toan.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bien-ban-cong-khai-quyet-toan.pdf Tải văn bản