Biên bản công khai dự toán năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bien-ban-cong-khai-du-toan.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bien-ban-cong-khai-du-toan.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bien-ban-cong-khai-du-toan.pdf Tải văn bản