Biên bản công khai bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/cong-khai-du-toan-6-thang-cuoi-nam-2022.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/cong-khai-du-toan-6-thang-cuoi-nam-2022.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/cong-khai-du-toan-6-thang-cuoi-nam-2022.pdf Tải văn bản