Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2020 tại xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161716078.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161716078.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161716078.pdf Tải văn bản