Báo cáo tình hình số người về cách ly tại địa bàn xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161958110.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161958110.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161958110.pdf Tải văn bản