Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/BAO-CAO-KTXH-9-THANG-NAM-2022-KE-HOACH-CONG-TAC-3-THANG-CUOI-NAM04.10.2022_16h45p11_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/BAO-CAO-KTXH-9-THANG-NAM-2022-KE-HOACH-CONG-TAC-3-THANG-CUOI-NAM04.10.2022_16h45p11_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/BAO-CAO-KTXH-9-THANG-NAM-2022-KE-HOACH-CONG-TAC-3-THANG-CUOI-NAM04.10.2022_16h45p11_signed.pdf Tải văn bản