Báo cáo kiểm soát TTHC quý 2 năm 2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/BC-179-quý-2-2020-KSTTHC-cẩm-thịnh-Copy-Copy.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/BC-179-quý-2-2020-KSTTHC-cẩm-thịnh-Copy-Copy.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/BC-179-quý-2-2020-KSTTHC-cẩm-thịnh-Copy-Copy.signed.signed.pdf Tải văn bản