Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai doạn 2016 – 2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/6.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/6.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/6.pdf Tải văn bản