BÁO CÁO CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Bao-cao-CCHC-6-thang-dau-nam-202214.06.2023_16h23p31_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Bao-cao-CCHC-6-thang-dau-nam-202214.06.2023_16h23p31_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Bao-cao-CCHC-6-thang-dau-nam-202214.06.2023_16h23p31_signed.pdf Tải văn bản