Báo cáo Cải cách hành chính quý III năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bao-cao-CCHC-Quy-III-nam-202216.09.2022_08h36p33_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bao-cao-CCHC-Quy-III-nam-202216.09.2022_08h36p33_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bao-cao-CCHC-Quy-III-nam-202216.09.2022_08h36p33_signed.pdf Tải văn bản