BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Bao-cao-CCHC-quy-121.03.2023_11h11p32_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Bao-cao-CCHC-quy-121.03.2023_11h11p32_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Bao-cao-CCHC-quy-121.03.2023_11h11p32_signed.pdf Tải văn bản