Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bao-cao-CCHC-6-thang-dau-nam-202214.06.2022_16h52p22_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bao-cao-CCHC-6-thang-dau-nam-202214.06.2022_16h52p22_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Bao-cao-CCHC-6-thang-dau-nam-202214.06.2022_16h52p22_signed.pdf Tải văn bản