LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10.2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/DU-KIEN-LICH-CONG-TAC-THANG-10.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/DU-KIEN-LICH-CONG-TAC-THANG-10.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/DU-KIEN-LICH-CONG-TAC-THANG-10.pdf Tải văn bản