Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo